Missa inte

Författararkiv: Lena Östman

Motioner till årsmötet 2021

Styrelsen har nu fått klartecken från SKK att vi kan inleda vårt digitala årsmöte den 20 mars. Vi vill därför påminna medlemmarna om att motioner till årsmötet ska lämnas in senast den 5 februari 2021. För att en motion ska vara giltig ska den vara skriftlig och underskriven av den eller de som lämnar motionen. Motioner skickas via e-post till sekr@snwk.se SNWK Styrelsen genom Kristina Westerlind

Läs mer »

Uppdatering av SKK:s domaretiska regler

De domaretiska reglerna för exteriör-, prov- och tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen har genom beslut av SKKs Centralstyrelse uppdaterats gällande lojalitetskraven. Detta är en anpassning till svensk och europeisk konkurrenslagstiftning samt FCIs nya regler inom området. CS har gjort bedömningen att det är ohållbart att fortsatt ha en regel som uppfattas innebära att en av SKK auktoriserad domare inte får delta i verksamhet utanför organisationen. Den nya regeln siktar istället in sig på den verksamhet domaren faktiskt deltar i (inom eller utom organisationen), samt den effekt domarens deltagande och uppförande kan förväntas få på förtroendet för SKK som organisation och SKKs ...

Läs mer »

Utredning om arvoden och ersättningar

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att sätta samman en utredning om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och att med utgångspunkt från utredningen redovisa ett förslag till årsmötet 2021. Utredningen är nu slutförd och den delges härmed medlemmarna i SNWK genom publicering i sin helhet. Utredningen har utmynnat i att domararvodet bör höjas till 1 500 kronor per dag och att ersättning bör utgå till styrelsen antingen i form av ett fast arvode per möte eller i form av ett årligt arvode baserat på det vid varje årsmöte gällande prisbasbeloppet. Styrelsen kommer att med utgångspunkt från utredningen ställa två ...

Läs mer »

SKK höjer avgiften för stambokföring

Från 2021-01-01 är SKK:s avgift för stambokföring höjd från 40 kr/ekipage till 45 kr/ekipage. Detta påverkar arrangörens avgift vid officiell tävling och doftprov som höjs från 60 kr/ekipage till 65 kr/ekipage. Avgifter officiella Prov-och tävlingar – Svenska Nose Work Klubben (snwk.se)

Läs mer »

Förlängt datum för arrangör som vill flytta/ställa in tävling

SNWK har förlängt det datum som arrangör får behålla sin ansökningsavgift om tävling ställs in eller flyttas pga pandemin. Tidigare datum som gällde var 2021-03-31. Nytt datum: 2021-06-30. Det är fortfarande totalstopp för prov och tävlingar till och med 2021-01-31. Datumet kan komma att förlängas. Läs mer på sidan om tävlingar under COVID-19.

Läs mer »

Förtydligande domare under Covid-19

Denna information har tidigare gått ut via e-post till tävlingsdomare och publicerats i SNWK Facebook-grupper för tävlingsdomare och instruktörer. Pga tekniska problem med antalet doftprovsdomare har informationen inte gått ut via e-post som planerat. Detta förtydligande gäller tävlingsdomare och DP-domare med anledning av COVID-19. Det inkom ett antal frågor på detta dokument och dessa besvaras och reds ut i detta förtydligande.

Läs mer »

Årsmöte 2021

Som framgått tidigare i protokoll från styrelsemöte har styrelsen bestämt datum för årsmöte 2021 till söndagen den 21 mars. Styrelsen arbetar för att hålla ett digitalt årsmöte och har ansökt hos SKK om att få genomföra ett sådant. Nu har SKK kommit med generella anvisningar om vad som gäller för årsmöten under 2021. Läs mer på skk.se. Tillsammans med SKK:s Föreningskommitté kommer styrelsen att arbeta fram en lämplig form för digitalt årsmöte för SNWK. Så snart som det arbetet är färdigt kommer det ut information till er medlemmar. Tidplanen som vi arbetar utifrån är att årsmötet ska inledas helgen den ...

Läs mer »