Information (2) om årsmöte 2024

Motioner till årsmötet 2024

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att motioner till årsmötet (som är den 23 mars 2024) ska lämnas in senast fredagen den 9 februari 2024. För att en motion ska vara giltig ska den vara skriftlig och underskriven av den eller de som lämnar motionen. Istället för att skriva under motionen kan man göra en digital signering. Det går även bra att fotografera en påskriven motion och skicka via e-post.

Motioner skickas via e-post till sekr@snwk.se.

Tips om hur man skriver en motion

MOTION OM …………….. (Vad handlar motionen om)

Yrkande: Jag vill att / föreslår att ………..

Vad är det som det ska beslutas om? Det ska vara så tydligt formulerat att årsmötet i princip bara ska säga ja eller nej till förslaget.

Motivering till yrkandet:   

Varför vill du att beslut ska fattas?

………………………………..

Ort och datum

……………………………………………………

Underskrift

……………………………………………………

Namnförtydligande