Dispensmöjlighet för minderårig avskaffad

Tidigare har det funnits möjlighet för minderåriga att söka dispens att tävla nose work. I och med det nya regelverket som trädde ikraft vid årsskiftet har lägsta åldern för att göra prov och tävla sänkts från 12 till 10 år och kravet på doftprov för ekipaget tagits bort. Med de regeländringarna har nu möjligheten att ansöka om dispens för ännu yngre förare avskaffats.