Utredning hur få till fler tävlingar

Under SNWK digitala årsmöte 2020 så bifölls tilläggsyrkanden från Henrietta Folke som föreslog att man skulle tillsätta en kommitté med det uttalade syftet att kartlägga vad som behöver göras för att antalet tävlingstillfällen bättre ska stämma med efterfrågan.

Uppdrag

Styrelsen gav i uppdrag till domarkommittén att sammankalla kommittéansvariga för tävling och arrangör i syfte att ta fram förslag på hur SNWK kan tillgodose önskemål om fler tävlingar. Dessa sammanställdes och skickades ut till respektive kommitté för diskussion. Synpunkter på underlaget skickades sedan tillbaka till domarkommittén för sammanställning. Nedan följer förslag på åtgärder som vi tror kommer öka antalet tävlingar runt om i landet.

Observera att nedan inte är något som är beslutat utan endast de förslag som arbetsgruppen tagit fram. Styrelsen har som avsikt att utvärdera förslagen och jobba vidare med frågan under verksamhetsåret 2021.

Förbättringsområden

Förslagen innehåller ett antal olika idéer som var för sig eller tillsammans kan/bör öka antalet tävlingstillfällen för SNWK. Vid varje punkt finns även förslag på vilken kommitté eller styrelsen som ska jobba vidare med förslagen och implementera ändringarna inom SNWK under 2021.

Förslagen berör en väldigt bred del av tävlings/arrangörsverksamheten, allt från förbättringsområden rent administrativt till ekonomiska fördelar för både arrangörer och funktionärer.

Förslag på förbättringsområden:

Utbilda fler domare (Domarkommittén)

 • Öka antalet utbildningsplatser/utbildningstillfällen för nya domare
 • Säkerställ uppgradering av domare till NW 2-3
 • Prioritera områden där domarbrist råder
 • Utveckla utbildning för NW Elit domare

Bokningssystem för domare och arrangörer (Domarkommittén)

 • Bokningsliggare för tävlingar och domare som på ett överskådligt sätt visar när tävlingar genomförs samt vilka domare som är anspråkstagna
 • Ta fram en överskådlig karta över var olika domare är boende/aktiva

Regionsamordnare för domare (Tävling och Domarkommittén)

Samordnare som koordinerar domaruppdrag i region, dels för mer lokal kännedom men också så domare dömer mestadels i sin hemregion. Ersättning bör utgå för arbete av samordnaren

Utvärdering av tävlingar (Tävlings-, Arrangörs- och Domarkommittén)

 • Skapa ett utvärderingsunderlag för tävling i syfta att dokumentera och utveckla kvalitén vid tävlingar
 • Skriftlig och muntlig utvärdering bör ske mellan domare, TL/TS och arrangör vid varje tävling
 • Syftet är att synkronisera hur tävlingsområden, tidsplaner, etc bör se ut så tävlingar runt om i landet blir mer likformiga

Bortlottning och förtur till andra tävlingar. (Tävlingskommittén)

Tävlingskommittén undersöker möjligheten att införa ett förturssystem för bortlottade hundar samt tävlande med funktionshinder

Utveckla administrationen i syfte att lättare hantera arrangemang – tävling (Arrangörs- och Tävlingskommittén)

Effektivisera SNWK Tävling och gör det mer användarvänligt

 • Möjlighet att registrera fler betalningar på en gång
 • Kontrollfunktion innan man gör resultaträkning
 • Förenkla vid intagandet av reserver utan risken att lotta om tävlingen
 • Onlineutbildning med filmsekvenser med handhavande i SNWK tävling
 • Skriftlig manual för SNWK tävling

Info folder till innehavare av tävlingsområde (Arrangörskommittén)

 • Tar fram en informationsfolder för arrangörer som underlättar kommunikationen med eventuella lokalägare vid tävlingar
 • Foldern bör även vara en support dokument till nya arrangörer
 • QR koder som leder till filminslag som visar hur en tävling går till bör ingå

Kostnad för priser (Arrangörskommittén + PR- kommunikation och medlemskommittén)

Se över möjligheten till ett centralt avtal, sponsorer för priser/rosetter vid tävlingar för att minska utgifterna för arrangörer

Mentorskap arrangörer (Arrangörskommittén)

 • Erfarna arrangörer ger support till nya arrangörer vid tävling för att underlätta samt öka kvalitén vid tävlingar, ersättning bör utgå till mentorn vid arbete
 • Filmsekvenser från tävlingsområden etc kan även det vara ett bra verktyg för att underlätta för nya arrangörer
 • Arrangörskommittén bör få uppdrag att utveckla och implementera förslaget

Arrangörsträffar (Arrangörskommittén)

 • Motsvarande instruktörsträffar bör även arrangörer genomföra för erfarenhetsutbyte
 • Genomförs regionvis under ledning av Arrangörskommittén där även andra funktioner kan bidra, tex domare

Onlinekurser för TS och TL (Tävlingskommittén)

 • Utveckla korta filmsekvenser som beskriver de olika processerna i SNWK tävling som kan vara ett stöd i utbildningen till TS/TL samt även verka som en support vid tävlingar om man söker förtydligande i processen
 • Online filmsekvenser bör vara kopplat till en manual för TS/TL

Betalningssystem (Arrangörskommittén + Styrelsen)

 • Arbete har under 2020 gjort om möjligheten om att koppla ett betalningssystem till SNWK tävling.
 • Styrelsen har tagit beslut om att just nu bör vi inte implementera ett betalningssystem
 • Arbetet med betalningssystem bör fortsätta under 2021 med inriktning på att underlätta processen för arrangörer
 • Särskild arbetsgrupp bör tillsättas för projektet

Höjda arvoden till domare (Styrelsen)

Separat förslag har arbetats fram där arvode till domare har ökat, förslaget ligget på en ökning från 900kr/dag till 1500kr/dag

Resetillägg för domare (Styrelsen)

 • Vid längre resor för domare då flera dagar än tävlingsdagarna tas i anspråk bör ett arvode utgå på 1500kr/tävlingshelg som bekostas av SNWK centralt
 • Domare som reser med husbil/husvagn till tävlingsplats bör ersättas med 500kr/tävlingshelg av arrangör

Om arrangörer anordnar många tävlingar ger det stöttning på domararvode (Styrelsen)

 • Arrangörer som anordnar flertalet tävlingar bör få en ekonomisk fördel, förslaget ligger om en arrangör har genomfört fem tävlingar så står SNWK centralt för domarkostnaderna för tre stycken tävlingar under ett kalenderår, dvs vid tävling sex till åtta belastas inte arrangören med kostnader(arvode/boende/reseersättning) för domare
 • Max 3 tävlingar/år/arrangör kan nyttjas för ersättning av SNWK centralt

Olika avgifter till SNWK med anledning av antal startande i en tävling (Styrelsen)

För att öka den ekonomiska fördelen för arrangörer bör ansökningsavgiften variera beroende på antal startande vid tävling enligt följande förslag:

 • 1-15 tävlande = 0kr (med syfte att anordna mindre lokala kvällstävlingar)
 • 16-25 tävlande = 250kr
 • 26-50 tävlande = 500kr
 • 51- uppåt tävlande = 750kr

Lägre avgift för mindre kvällstävlingar (Styrelsen)

Så kallade kvällstävlingar med ett mindre antal deltagare bör vara undantagna avgiften till SNWK för varje deltagande ekipage. Ansökningsavgiften samt avgiften till SKK kvarstår.

Korta ner ansökningstiden (Styrelsen)

Olika ansökningstider beroende på storlek av tävling

 • 1-15 tävlande = 4 veckor (med syfte att anordna mindre lokala kvällstävlingar)
 • 16-25 tävlande = 8 veckor
 • 26 – uppåt tävlande = 12 veckor