Info från SKK ang skor på tävling – inte tillåtet

Svenska Nose Work Klubben

Angående: Ärende behandlat vid SKK/PtK möte 2017-03-08.

Regelverk – Svenska Nose Work Klubben
Förelåg ansökan från Svenska Nose Work Klubben med begäran om att det ska vara tillåtet att använda skor på hunden vid prov/tävling inom Nose Work. I sin begäran hänvisar SNWK till att hundskor är vanligt förekommande inom specialsök och används ofta i miljöer där det finns risk för att skada tassar respektive tappa fotfäste.

Bifogat begäran förelåg även exempel på den typ av hundskor som avses.

Informerade sekreteraren att kansliet tidigare kontakts av Dansk Kennel Klub med fråga om Sveriges syn på användande av hundskor vid exempelvis Nose Work. Utifrån DKKs dopingreglemente är detta inte tillåtet i Danmark, vilket kansliet informerat är detsamma i Sverige utifrån det svenska dopingreglementet om inte enskild individ har beviljad dispens med anledning av eventuell tidigare skada, vilket är mycket restriktivt.

Diskuterade PtK SNWKs begäran, samt de skäl som klubben anför. SNWK hänvisar även till regelverket, där det under ”Hundens utrustning” anges att ”All utrustning som är till för hundens säkerhet är tillåten”. Enligt PtKs förmenande är inte detta att hänföra till tillåtet att använda hundskor, utan tolkats av PtK att avse typ av sele/halsband/koppel/ lina. Formuleringen får förtydliggas i anslutning till den 3-åriga provperiodens utgång.

PtK vill betona att Nose Work är en allmän hundsport, som alla klubbar inom SKKs organisation har rätt att arrangera. Avsikt och inriktning vid införande av Nose Work som officiell hundsport är inte att vara ett funktionsprov där svåra miljöer ska ingå. Det är därmed arrangörens ansvar att utforma prov/tävlingar så att dessa genomförs i miljöer som är säkra för deltagande hundar.

Beslöt PtK därmed att avslå SNWKs begäran att tillåta användning av hundskor vid prov/tävling inom Nose Work, detta oavsett typ av hundsko/tasskydd.

SNWK uppmanas att brett säkerställa att arrangörer, funktionärer samt deltagare blir uppmärksammade på att användning av någon form av hundsko/tasskydd inte är tillåtet.

Förklarades punkten omedelbart justerad.

Med vänlig hälsning

Svenska Kennelklubben

Prov och tävlingskommittén

Brith Andersson/eu
e-mail: bran@skk.se cc Bo Edoff