Missa inte

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning

 

Alla certifieringar behöver ansökas minst 3 månader före certifieringstillfället. Alla SNWK godkända utbildningar ska vara bokade och certifierings datumet bekräftat innan utbildningen startar.

I ansökan ska finnas kursplan, utbildningsansvarig, epost, telnr, önskan om certifieringsdatum samt plats. Ansökan skickas till utbildning@snwk.se

Frågor gällande certifiering eller validering?
Om du har några frågor gällande certifieringstillfälle/valideringstillfälle? Vänligen kontakta SNWK, utbildning@snwk.se

Som hjälp att skriva din kursplan finns här bifogat minimum timmar och det innehåll en instruktörsutbildning ska innehålla, men du får gärna göra din utbildning längre och med mer innehåll.

Kursplan Instruktörer SNWK

Allmänt

Svenska Nose Work Klubben, SNWK, har som övergripande vision att skapa ett sammanhållet nätverk av instruktörer som tillsammans jobbar mot att skapa en säker och rolig sport för alla hundar och hundägare. För att bli godkänd SNWK-instruktör krävs genomförande av godkänd certifiering eller validering. En godkänd SNWK-instruktör äger rätt att utbilda blivande instruktörer och elever (hundägare).

Syftet med valideringen och certifieringen är att säkerställa att alla instruktörer som godkänts av SNWK har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter för att utbilda olika typer av hundekipage i sporten Nose Work. Stor vikt läggs vid förmågan att se och förstärka önskvärda beteenden hos hund och förare samt förmågan att anpassa miljön för optimal inlärning.

Eftersom sporten Nose Work är relativt ny i Sverige ställer det stora krav på SNWK-instruktörer att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper om gällande bestämmelser.

SNWK har som målsättning att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte mellan godkända instruktörer genom årliga sammankomster.  Som godkänd instruktör har du en viktig roll i främjandet och utvecklingen av sporten Nose Work.

Upplägg

Det finns två olika typer av upplägg.

 • Deltagare som genomgått en instruktörsutbildning hos en godkänd SNWK-instruktör, genomgår en certifiering under en heldag. Vid detta tillfälle krävs godkänt praktiskt prov samt teoretiskt prov som görs online.
 • Deltagare som inte genomgått en instruktörsutbildning hos en godkänd SNWK instruktör, så sker istället en validering. Vid detta tillfälle krävs godkänd bedömning av minst två validerare. Samma bedömningskriterier samt nivå för godkänt gäller som vid en certifiering.

Vid både validering och certifiering så genomförs ett teoretiskt såväl som praktiskt prov. Följande ämnen ingår i en certifiering samt validering:

 • inlärning av doft (etikettsättande)
 • sökteknik (inlärning, utveckling, markering, belöningar)
 • etologi (aggressivitet och rädsla)
 • hundens luktsinne
 • problemlösning
 • hantering av doft
 • lära ut/instruera (planera, genomföra och utvärdera)
 • SNWKs regelverk

Teoretiskt prov

Upplägg

Det teoretiska provet görs on-line. Det består av frågor rörande regelverk, hantering av doft, inlärning av doft, problemlösning, etologi, hundens luktsinne samt sökarbete generellt. För att bli godkänd krävs 85% rätt svar.

Provet ska göras senast 2 dagar innan det praktiska provet.

Lösen för att göra provet får du av valideraren.

Praktiskt prov

Upplägg

Innan provtillfället skriver deltagarna ner övningsplaner för den/de moment som denna fått tilldelat sig av valideraren i förväg. Vid provtillfället ska deltagaren utgå från sin övningsplan.

Deltagare gör sitt praktiska prov med hundekipage och valideraren.

Varje deltagare får 2 moment på 2 olika typer av hundarekipage, nybörjare + fortsättning.

45 minuter varav max 15 minuter får vara teori.

Kriterier för godkänd

För att bli godkänd SNWK instruktör krävs godkänt teoretiskprov (som görs online) och praktiska prov.

För godkänt teoretiskt prov krävs 85 % rätta svar.

För godkänt praktiskt prov krävs godkänt på samtliga bedömningspunkter i bedömningsprotokollet.

Deltagare som inte uppnår godkänd nivå har möjlighet att göra om certifieringen/valideringen senare mot kostnad.

Diplom tilldelas godkända instruktörer efter godkänd certifiering/validering.

För att få sin behörighet ”SNWK instruktör” så ska man ha haft minst två Nose Work kurser.

Skicka in en kursplan och utvärdering från två Nose Work kurser. (Minimum 6 elever) till SNWK. Först då får man stå med på instruktörslistan på hemsidan.

 

För dig som anordnar Nose Work instruktörsutbildning och vill att eleverna ska certifieras av SNWK

Alla personer som är medlem i SNWK äger rätt att ansöka om ett certifieringstillfälle.

För att ansökan ska kunna godkännas så fyller arrangören i formuläret här på hemsidan och bifogar aktuell kursplan som ligger till grund för den aktuella instruktörsutbildningen.

Ansökan om certifiering ska ske minst 3 månader innan certifierings tillfället.

Om utbildaren väljer att inte genomföra certifieringen måste SNWK bli underättade minst 1 månad innan det bokade datumet. Om inte tar SNWK ut certifieringsavgiften.

Kostnader

3600 kronor för ett certifieringstillfälle med upp till 6 deltagare. Om fler än 6 elever deltar vid en certifiering så måste man boka ytterligare dag. Max 6 deltagare tillåts delta vid ett validerings/certifieringstillfälle/dag.

Den som begärt att få genomföra en certifiering ansvarar för att följande finns tillgängligt vid certifieringstillfället:

 • lämpliga lokaler för inomhussök
 • lämpliga områden för utomhussök
 • minst 3 st. hundekipage utan tidigare erfarenhet inom Nose Work (nybörjargrupp)
 • minst 2 st. hundekipage med tidigare erfarenhet av Nose Work och som kan doften av eukalyptus (fortsättningsgrupp)
 • lämpligt fordon för fordonssök
 • behållare av olika slag
 • doft (eukalyptus)
 • tops och möbeltassar
 • grundläggande första hjälpen utrustning

Du uppger önskat datum för certifieringen dock kan inte SNWK garantera det datumet. 

För dig som vill validera dig till SNWK instruktör

SNWK ansvarar för att tillhandahålla valideringstillfällen när tillräckligt antal begäran inkommit för att fylla en klass på 6 elever per dag. SNWK ska eftersträva att genomföra valideringstillfällen på olika platser runt om i landet.

Kostnader

Deltagare står för egna rese- och boendekostnader.

Kostnaden för att genomgå en validering är 2500 kronor per tillfälle.

Praktiska moment som alla deltagare ska kunna

Introduktion av Nose Work som aktivering och tävlingssport 

Deltagaren förklarar syftet med och det övergripande upplägget av Nose Work som aktivering och tävlingssport.

 Etikettsättande/inlärning av doft 

Lära in en doftetikett. Deltagaren ska kunna förklarar för- och nackdelar med olika inlärningsmetoder såsom:

 • Kombinera doft med primär förstärkare enligt Ron´s metod
 • Urvalsbana
 • Smeller
 • Kontaminera leksak

Behållarsök

Deltagaren ska kunna förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Inomhussök

Deltagaren kunna förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Fordonssök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Utomhussök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Doftprov

Deltagaren förklarar syfte och upplägg för doftprov.

Utveckling av sök

Deltagaren förklarar och genomför en övning som syftar till att öka svårighetsgraden i någon av följande tema

 • Störningar
 • Olika höjder, oåtkomliga doftkällor
 • Variation av sök (Fler gömmor, tomma sök, uthållighet)
 • Markering (inlärning av samt för- och nackdelar)
 • Kombinationsdofter

Hantering av doft (preparera, kontaminering)

Deltagaren förklarar och demonstrerar hantering av doft.

Deltagaren förklarar hur doftämnen förvaras för att undvika smitta. Deltagaren förklarar vad kontaminering innebär och hur doftämnen hanteras för att minska risk för oavsiktlig kontaminering.

Belöning 

Deltagaren förklarar begreppen förstärkning och belöning samt varför Nose Work utgår från principen om att förstärka önskvärda beteenden. Deltagaren beskriver hur en effektiv belöning levereras. Deltagaren planerar och genomför övningsplan utifrån något av följande tema:

 • Att hitta en lämplig förstärkare
 • Aktivitetsnivå
 • Belöningsplacering (hur belöna?)
 • Timing (när belöna)

Valideraren äger rätt att lägga till praktiska moment utöver ovan, samt ställa kompletterande frågor till deltagaren om så anses nödvändigt för att säkerställa att deltagaren besitter tillräckligt med kunskaper i ämnet.

Samtliga praktiska moment som genomförs skall utföras på sådant sätt att verken hund eller förare riskerar att komma till skada.

Validerare

SNWKs styrelse utser personer som äger rätt att validera samt certifiera blivande instruktörer. Valideraren ska vara medlem i SNWK samt vara godkänd SNWK instruktör.

Vid en validering/certifiering så är det viktigt att valideraren aldrig riskerar att hamna i en jävsituation. Valideraren får därför inte validera sina egna elever, familjemedlemmar eller personer från samma hushåll.

Utbildning av validerare sker genom SNWK. Blivande validerare medverkar under två valideringstillfällen som genomförs med olika validerare om inget annat bestämts.

Innan dessa två tillfällen genomförs så får blivande validerare information om upplägg, syfte och mål med valideringen samt de kriterier som ligger till grund för bedömning av blivande instruktörer.

 

Frågor gällande certifiering eller validering?

Om du har några frågor gällande certifieringstillfälle/valideringstillfälle? Vänligen kontakta

SNWK utbildning@snwk.se