Avgifter prov och tävlingar

Ansökningsavgift doftprov 250 kr/doftprov
Ansökningsavgift officiell Tävling 500 kr/tävlingsdag
Administrationsavgift tävling och doftprov, inkl SKK:s stambokningsavgift (50 kr) 70 kr/ekipage *
Lägsta anmälningsavgift för officiell tävling 300 kr
Lägsta anmälningsavgift för doftprov 200 kr
Arvoden tävlingsdomare 1500 kr/dag**
Reseersättning domare 31 kr/mil***

* SKK klubbar faktureras 20 kr från SNWK och SKK:s 50 kr faktureras av SKK
**Aktuell arbetsgivaravgift tillkommer på arvodet.
*** Från 2023-01-01 höjdes den skattefria milersättningen från 18,50 kr/mil till 25 kr/mil, allt däröver är skattepliktigt för mottagaren som belastas för sociala avgifter för utbetalaren.

Under 2023 och 2024 är tävling i Elitklass kostnadssubventionerad genom att ansökningsavgiften för tävling utgår samt att ett domararvode inklusive sociala avgifter bekostas av SNWK.

SNWK arvoderar och betalar reseersättning till domare och fakturerar faktisk kostnad till arrangör/anordnare. Rutiner för detta finns i Arrangörsmanualen som du hittar i filarkivet.

I det fall en tävlingsdomare anlitas för att döma ett doftprov så är det arrangören av doftprovet som ansvarar för samtliga omkostnader inkl. utbetalning av arvode. Arrangör samt domare skall i samråd bestämma lämpligt arvode för sådant uppdrag. Arrangör eller domare ansvarar själva för att betala eventuella arbetsgivaravgifter.

Dessa avgifter ska möjliggöra för SNWK  att utveckla och bibehålla sporten genom att utbilda domare och funktionärer samt ha en kanslist till service åt våra medlemmar och arrangörer.