Missa inte

Avgifter prov och tävlingar

Ansökningsavgift doftprov 250 kr/doftprov
Ansökningsavgift officiell Tävling 500 kr
Administrationsavgift tävling och doftprov, inkl SKK:s stambokningsavgift (45 kr) 65 kr/ekipage *
Lägsta anmälningsavgift för officiell tävling 300 kr
Lägsta anmälningsavgift för doftprov 200 kr
Arvoden tävlingsdomare 1500 kr/dag**
Reseersättning domare 18,50 kr/mil***

* SKK klubbar faktureras 20 kr från SNWK och SKK:s 45 kr faktureras av SKK
**Aktuell arbetsgivaravgift tillkommer på arvodet.
*** Från 2022-07-01 höjs milersättningen för SNWK funktionärer till 31 kr/mil där 18,50 kr/mil är skattefritt och allt däröver är skattepliktigt för mottagaren och belastas för sociala avgifter för utbetalaren.

SNWK arvoderar och betalar reseersättning till domare och fakturerar faktisk kostnad till arrangör/anordnare. Rutiner för detta finns i Arrangörsmanualen som du hittar i filarkivet.

I det fall en tävlingsdomare anlitas för att döma ett doftprov så är det arrangören av doftprovet som ansvarar för samtliga omkostnader inkl. utbetalning av arvode. Arrangör samt domare skall i samråd bestämma lämpligt arvode för sådant uppdrag. Arrangör eller domare ansvarar själva för att betala eventuella arbetsgivaravgifter.

Dessa avgifter ska möjliggöra för SNWK  att utveckla och bibehålla sporten genom att utbilda domare och funktionärer samt ha en kanslist till service åt våra medlemmar och arrangörer.