Från årets domarkonferens

Den 17-18 november 2018 genomfördes årets domarkonferens på konferensanläggningen Skogshem & Wijk beläget på Lidingö. Totalt 31 tävlingsdomare av klubbens 45 deltog på konferensen. SNWKs ordförande var även närvarande de aktuella dagarna.

Fram till den 16 november så hade 8225 startande ekipage deltagit på officiella nose work tävlingar som fördelats på totalt 329 domaruppdrag. Ett snitt på 7,31 domaruppdrag/domare.

Fokus på årets konferens var i huvudsak tre områden där domarkommittén identifierat att det råder stora olikheter mellan upplägg/bedömningar:

  • Upplägg av fordonssök samt bedömning av densamma
  • Utdelande av fel för korrigering, smitta samt åverkan i sökområdet
  • Skillnader i svårighetsgraden på klass 2 tävlingar runt om i landet

Syftet var att skapa ett enhetligt upplägg av framtida tävlingar samt enhetliga bedömningar gällande när utdelande av fel ska ske. Ovan frågor diskuterades under hela lördagen och filmklipp användes för att visualisera situationer där domarkommittén bedömt att fel skulle ha utdelats samt inte utdelats.

Söndagen fokuserade på att diskutera inkomna förslag till regeländringar inför kommande regelrevideringar (2020 samt 2022). Cirka 300 förslag hade skickats in till domarkommittén från tävlande. Bland alla inskickade förslag, så var i huvudsak tre områden där det önskades tillägg/ändring/förtydliganden. De var:

  • Att hunden inte ska få alt. alltid ska få klättra på fordon i fordonssöket
  • Införandet av titlar
  • Jämnare övergång mellan klasserna

Domarna fick möjlighet att diskutera och lämna sina synpunkter på flertalet av de inkomna förslagen.

Helgen avslutades med en årlig genomgång av SKKs regler och riktlinjer samt vad som gäller för att en tävlingsdomare ska behålla sin domarsuktorisation  kommande år (2019).