Missa inte

Utredning om arvoden och ersättningar

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att sätta samman en utredning om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och att med utgångspunkt från utredningen redovisa ett förslag till årsmötet 2021.

Utredningen är nu slutförd och den delges härmed medlemmarna i SNWK genom publicering i sin helhet.

Utredningen har utmynnat i att domararvodet bör höjas till 1 500 kronor per dag och att ersättning bör utgå till styrelsen antingen i form av ett fast arvode per möte eller i form av ett årligt arvode baserat på det vid varje årsmöte gällande prisbasbeloppet.

Styrelsen kommer att med utgångspunkt från utredningen ställa två eller tre propositioner till årsmötet 2021.
En proposition om höjning av domararvodet till 1 500 kronor per dag.
En eller två propositioner om arvodering av styrelsen.

Kristina Girhagen och Jonas Eek som framställde tilläggsyrkanden på årsmötet 2020 om utredning av arvoden och ersättningar har bidragit i arbetet med utredningen.

Styrelsen för SNWK
Genom Kristina Westerlind