Missa inte

Utvärdering av årsmötet

Sammanfattning av utvärdering av digitalt årsmöte 2020 i SNWK

Föreningen har ca 3 800 medlemmar och 13% (483 st) av dem deltog på årsmötet. Av de som svarat på styrelsens enkät har 65% inte deltagit på årsmöte i SNWK tidigare. Det är inte utrett hur många av dessa som är nya medlemmar som tillkommit efter årsmötet 2019. Enkäten har besvarats av 22% (109 personer) av de som deltog på årsmötet.

Det är svårt att dra slutsatser av ett så litet undersökningsmaterial som detta. Övervägande delen av de medlemmar som har deltagit på årsmötet och besvarat enkäten är dock mycket nöjda med det digitala årsmötet även om det till en början upplevdes som lite krångligt att sätta sig in i tillvägagångssättet. Om SKK tillåter det vill 82% procent av de svarande ha ett digitalt årsmöte även nästa år.

SNWK har varit pilotfall i genomförandet av ett fullskaligt digitalt årsmöte i SKK:s program VoteIT. Årsmötet 2020 har visat att det för att genomföra ett digitalt årsmöte krävs både en stor arbetsinsats före och under mötet samt en stor utbildningsinsats av de från SNWK som administrerar mötet. Det är viktigt att börja förberedelserna i mycket god tid och att man får till stånd en god kommunikation och ett gott samarbete med SKK:s Föreningskommitté i kommitténs roll som mötesstöd.

Styrelsen har fått i uppdrag av årsmötet att arbeta för att ha digitala årsmöten om SKK beslutar att det är OK. En arbetsgrupp inom styrelsen arbetar just nu med att ta fram underlag för beslut i frågan.

/SNWK styrelse, genom Kristina Westerlind