Missa inte

Anmälningsförfarande till tävlingar

2017 07 09

I samband med årsmötet behandlades en motion avseende anmälan till tävling där motionären önskade att endast anmälningsförfarande med lottning borde tillämpas. Motionen avslogs. Frågan har också diskuterats på sociala media och synpunkter har inkommit till styrelsen där både ”lottningsförfarande” som anmälan ”först till kvarn” förordats.

Skrivelser har också skickats in till Svenska Kennelklubben där principen ”först till kvarn” ifrågasatts. Vi blev kontaktade av SKK Prov & Tävlingskommitté (PtK) som önskade en förklaring från oss, styrelsen utsåg Marina Eklund, Maria Gabrielsson samt undertecknad att försöka få till ett möte SKK PtK.

Vi träffade representanter för SKK och föredrog våra synpunkter till varför vi önskar en viss valfrihet för anmälningsförfarandet och vi ombads att skicka in en skrivelse till kommittén.

Utdrag ur skrivelsen:
I vårt regelverk står att vi har rätt att begränsa antalet deltagare, däremot är det inte angett hur detta ska ske, vi önskar nu ett beslut om dessa två alternativ till begränsning av antalet och anmälningsförfarande

1) Tävlingen läggs ut i vår kalender minst 4 veckor innan anmälan öppnas med tydlig anvisning om när anmälan öppnas och stängs samt antalet platser. Efter anmälnings-tidens utgång tillämpas prioritering i en fastställd ordning, om antalet anmälda överstiger antalet platser.
          a)Prioriteringsordning: arrangerande klubbs medlemmar i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i
              anmälnings turordning. Reservplatsnummer meddelas övriga senast en vecka efter anmälningstidens utgång.

2) Samma regler för anslående/utlysande av tävlingen. Efter anmälningstiden utgång sker slumpmässig prioritering bland i första hand arrangerande klubbs medlemmar därefter alla anmälda. De som inte erhåller plats meddelas ett reservplatsnummer senast en vecka efteranmälningstidens utgång.

Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören (i efterhand) kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen.

Vi önskar tillämpa dessa två prioriteringssystem då vi ser en stor risk att antalet anordnare av off tävlingar för SNWK minskar drastiskt om enbart alternativ 2 tillåts. Detta på grund av en ökad administration.

SKK snabbehandlade vår skrivelse och beslutade vid ett extra sammanträde att vi kan
tillämpa alternativa anmälningsförfarande under den provperiod som fastställts för vårt regelverk. Se skrivelsen i sin helhet i pdf filen:  om-anmalningsforfarande

Vänliga hälsningar
Bo Edoff
Ordförande

PS
Redan ansökta och utlysta tävlingar omfattas inte av ovanstående /DS