Missa inte

Möte med SKK:s Föreningskommitte

Den 15/9 representerade Marina Eklund och Adam Hübinette styrelsen på ett möte med SKK:s Föreningskommitte. FK ville ha en redogörelse kring certifiering och validerings förfarandet och även en del andra frågor inför 2017 kom att diskuteras. I senaste protokollet från FK framgår deras slutsats av detta samtal. Utdrag ur FK:s protokoll 4/2016

b) Förelåg svar från avtalsansluten verksamhetsklubb på fråga ställd efter kommitténs förra sammanträde (se SKK/FK nr 3-2016 § 49 c). Kommittén välkomnar två representanter för klubben som närvarar för att redogöra för den beskrivna processen.Kommittén tar del av klubbens svar på tidigare ställda frågor. Klubbens utsända representanter redogör därefter utförligt för den process som legat till grund för urvalet av validerare och certifierare i den verksamhet klubben ansvarar för. Kommittén ställer även vissa frågor rörande nivån på anmälningsavgifterna vid kommande officiella tävlingar och konstaterar att modellen som används i stora delar liknar vad som gäller för BPH- verksamheten.Kommittén tackar klubbens representanter för redogörelsen och konstaterar att ingen vidare åtgärd behöver vidtas.