Missa inte
utbildning

Instruktörsutbildning

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Svenska Nose Work Klubben, SNWK, har som övergripande vision att skapa ett sammanhållet nätverk av instruktörer som tillsammans jobbar mot att skapa en säker och rolig sport för alla hundar och hundägare. För att bli godkänd SNWK-instruktör krävs genomförande av godkänd certifiering eller validering. En godkänd SNWK-instruktör äger rätt att utbilda blivande instruktörer och elever (hundägare).

Syftet med valideringen och certifieringen är att säkerställa att alla instruktörer som godkänts av SNWK har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter för att utbilda olika typer av hundekipage i sporten Nose Work. Stor vikt läggs vid förmågan att se och förstärka önskvärda beteenden hos hund och förare samt förmågan att anpassa miljön för optimal inlärning. 

Eftersom sporten Nose Work är relativt ny i Sverige ställer det stora krav på SNWK-instruktörer att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper om gällande bestämmelser. SNWK har som målsättning att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte mellan godkända instruktörer genom årliga sammankomster.  Som godkänd instruktör har du en viktig roll i främjandet och utvecklingen av sporten Nose Work. 

Gå till anmälningsformuläret

Validerare

SNWKs styrelse utser personer som äger rätt att validera samt certifiera blivande instruktörer. Valideraren ska vara medlem i SNWK samt ha god kunskap om sök. 

Vid en validering/certifiering så är det viktigt att valideraren aldrig riskerar att hamna i en jävsituation. Valideraren får därför inte validera sina egna elever, familjemedlemmar eller personer från samma hushåll.

Utbildning av validerare sker genom SNWK. Blivande validerare medverkar under två valideringstillfällen som genomförs med olika validerare om inget annat bestämts. Innan dessa två tillfällen genomförs så får blivande validerare information om upplägg, syfte och mål med valideringen samt de kriterier som ligger till grund för bedömning av blivande instruktörer. 

Upplägg

Det finns två olika typer av upplägg. Deltagare som genomgått en instruktörsutbildning hos en godkänd SNWK-instruktör, genomgår en certifiering under en heldag. Vid detta tillfälle krävs godkänd bedömning från minst en validerare.

För deltagare som inte genomgått en instruktörsutbildning hos en godkänd SNWK instruktör, så sker istället en validering som genomförs under två heldagar. Vid detta tillfälle krävs godkänd bedömning av minst två validerare. Vid en validering genomförs fler praktiska moment än vid en certifiering. Samma bedömningskriterier samt nivå för godkänt gäller som vid en certifiering. 

Vid både validering och certifiering så genomförs ett teoretiskt såväl som praktiskt prov. Följande ämnen ingår i en certifiering samt validering:

 • inlärning av doft (etikettsättande)
 • sökteknik (inlärning, utveckling, markering, belöningar)
 • etologi (aggressivitet och rädsla)
 • hundens luktsinne
 • problemlösning
 • hantering av doft
 • lära ut/instruera (planera, genomföra och utvärdera)
 • regelverk

Arrangör av certifiering

Alla personer som är medlem i SNWK äger rätt att ansöka om att anordna ett certifieringstillfälle. Vid godkänd ansökan förmedlar SNWK kontakt till lämpliga validerare. För att ansökan ska kunna godkännas så ska den som begärt att få en certifiering, i förhand skicka in aktuell kursplan som legat till grund för den aktuella instruktörsutbildningen till SNWK.

Den som begärt att få genomföra en certifiering ansvarar för att följande finns tillgängligt vid certifieringstillfället:

 • lämpliga lokaler för inomhussök
 • lämpliga områden för utomhussök
 • minst 3 st. hundekipage utan tidigare erfarenhet inom Nose Work (nybörjargrupp)
 • minst 2 st. hundekipage med tidigare erfarenhet av Nose Work och som kan hitta doften av eukalyptus (fortsättningsgrupp)
 • burkbana/urvalsbana
 • lämpligt fordon för fordonssök
 • behållare av olika slag
 • smeller
 • doft (eukalyptus)
 • förpackningsmaterial
 • tops och möbeltassar
 • grundläggande första hjälpen utrustning

I övriga fall ansvarar SNWK för att ovan finns tillgängligt vid ett valideringstillfälle.

Ansök om att arrangera en certifiering gör du här. 

Arrangör av validering

SNWK ansvarar för att tillhandahålla valideringstillfällen när tillräckligt antal begäran inkommit för att fylla en klass på cirka 10 elever. SNWK ska eftersträva att genomföra valideringstillfällen på olika platser runt om i landet. 

Kostnader

Deltagare står för egna rese- och boendekostnader. 

Kostnaden för att genomgå en validering är 3500 kronor per tillfälle som innefattar totalt två dagar.

Kostnaden för att få en validerare till sitt certifieringstillfälle är 5000 kronor med upp till 10 deltagare. Om fler än 10 elever deltar vid en certifiering så tillkommer 500 SEK per deltagare. 

Max 12 deltagare tillåts delta vid ett validerings/certifieringstillfälle.

Kriterier för godkänd

För att bli godkänd SNWK instruktör krävs godkänt teoretisk prov och praktiska prov. För godkänt teoretiskt prov krävs 85 % rätta svar. För godkänt praktiskt prov krävs godkänt på samtliga bedömningspunkter i bedömningsprotokollet. Deltagare som inte uppnår godkänd nivå har möjlighet att göra om certifieringen/valideringen senare mot kostnad.

Diplom tilldelas godkända instruktörer efter godkänd certifiering/validering. Den som godkänns vid en validering eller certifiering tilldelas även titeln Doftprovsdomare och äger rätt att döma doftprov.

TEORETISKT PROV

Upplägg

Det teoretiska provet består av frågor rörande regelverk, hantering av doft, inlärning av doft, problemlösning, etologi, hundens luktsinne samt sökarbete generellt.

Inför varje validering/certifieringstillfälle skickar SNWK ut ett prov till utbildningsarrangören som delas ut till deltagarna. Deltagaren får en timme på sig att besvara frågorna innan de samlas in av utbildningsarrangören. Proven ska lämnas till valideraren som rättar provet efter att de praktiska momenten har genomförts. Det är tillåtet att använda sig av regelverket under pågående prov.

PRAKTISKT PROV

Upplägg

Innan provtillfället skriver deltagarna ner övningsplaner för den/de moment som denna fått tilldelat sig av valideraren i förväg. Vid provtillfället ska deltagaren utgå från sin övningsplan.

En till två deltagare genomför momentet och en till två deltagare ger återkoppling på genomfört moment. Deltagaren som genomför momentet ska även lämna feedback till föraren gällande problemlösning om så behövs samt hur de kan träna vidare. Både utförandet av momentet samt återkopplingen utvärderas som en del i det praktiska provet. 

Praktiska moment

Nybörjargrupp (3-4 ekipage) 

Introduktion av Nose Work som aktivering och tävlingssport 

Deltagaren förklarar syftet med och det övergripande upplägget av Nose Work som aktivering och tävlingssport. Deltagaren informerar förarna om dagens upplägg samt eventuella trivselregler. 

Etikettsättande/inlärning av doft 

Olika sätt att lära in en doftetikett. Deltagaren förklarar för- och nackdelar med olika inlärningsmetoder såsom: 

 • Urvalsbana
 • Smeller
 • Kombinera doft med primär förstärkare enligt Ron´s metod
 • Kontaminera leksak

Deltagaren genomför upplägg inlärning av doft.

Doftprov 

Deltagaren förklarar syfte och upplägg samt visar hur ett doftprov går till. Deltagaren genomför övningar i inlärning av momentet.

Behållarsök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.  Deltagaren genomför första steget i inlärning av momentet. 

Inomhussök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.  Deltagaren genomför första steget i inlärning av momentet. 

Hantering av doft (preparera, kontaminering)

Deltagaren förklarar och demonstrerar hantering av doft. Deltagaren förklarar hur doftämnen förvaras för att undvika smitta. Deltagaren förklarar vad kontaminering innebär och hur doftämnen hanteras för att minska risk för oavsiktlig kontaminering. 

Fortsättningsgrupp (2-4 ekipage)

Sökteknik 

Deltagaren förklarar och genomföra övning kring något av följande tema:

 • Start/igångsättning
 • Scanning
 • Grovsök
 • Finsök

Utveckling av sök

Deltagaren förklarar och genomför en övning som syftar till att öka svårighetsgraden i någon av följande tema:

 • Störningar
 • Fler gömmor
 • Olika höjder
 • Markering (inlärning av samt för- och nackdelar)
 • Variation av sök (oåtkomliga doftkällor, tomma sök, kombinationsdofter, uthållighet)

Belöning 

Deltagaren förklarar begreppen förstärkning och belöning samt varför Nose Work utgår från principen om att förstärka önskvärda beteenden. Deltagaren beskriver hur en effektiv belöning levereras. Deltagaren planerar och genomför övningsplan utifrån något av följande tema:

 • Att hitta en lämplig förstärkare
 • Aktivitetsnivå
 • Belöningsplacering (hur belöna?)
 • Timing (när belöna)
 • Avlämnande av leksak

Fordonssök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.  Deltagaren genomför första steget i inlärning av momentet. 

Utomhussök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.  Deltagaren genomför första steget i inlärning av momentet. 

Doftprov

Deltagaren förklarar syfte och upplägg samt genomför och bedömer doftprov.

Valideraren äger rätt att lägga till praktiska moment utöver ovan, samt ställa kompletterande frågor till deltagaren om så anses nödvändigt för att säkerställa att deltagaren besitter tillräckligt med kunskaper i ämnet.

Samtliga praktiska moment som genomförs skall utföras på sådant sätt att verken hund eller förare riskerar att komma till skada.

Läs mer om vårt bedömningsprotokoll praktiskt prov validering-certifiering SNWK-2

Frågor gällande certifiering eller validering?

Om du har några frågor gällande certifieringstillfälle/valideringstillfälle? Vänligen kontakta SNWK på styrelsen@snwk.se