Missa inte

Corona och Nose Work från 1 juni

Sidan uppdaterad 2 augusti (uppdateringar i gult)
Förtydligande 22 september (i rött)

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om kraftiga begränsningar i klubborganiserad verksamheten t.o.m. 31 maj vilket påverkade SNWK:s verksamhet. Från 1 juni öppnar nu SKK upp för att bedriva klubborganiserad verksamhet som följer Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer och kan genomföras utan att bryta mot regeringens förbud för verksamhet med fler än 50 personer.

Läs SKK:s riktlinjer här https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga för dig som tävlande, domare, arrangör eller funktionär hur verksamheten inom SNWK kan bedrivas så säkert som möjligt för att undvika smittspridning.

Det totala antalet personer som närvarar vid en tillställning under hela dagen får inte överskrida 50 personer. Detta gäller tävlande, besökare samt funktionärer.

Från den 15/8 gäller: Det totala antalet personer som närvarar vid en tillställning vid samma tillfälle inte får överskrida 50 personer. Om deltagarna genom olika fasta starttider besöker evenemanget vid olika tillfällen kan det totala antalet personer som bevistar evenemanget överskrida 50 personer under dagen men inte samtidigt.

https://www.skk.se/sv/?newsitem=169137

Det är i slutändan var och ens personliga ansvar att agera ansvarsfullt och tänka på sin egen och andras hälsa.

Generella riktlinjer

 • All verksamhet får ha max 50 personer som förväntas vara på samma plats. Detta maxantal får inte överskridas då det är ett regeringsförbud.
 • Verksamheten ska ha en regional prägel vilket innebär att alla ska undvika resor till andra delar av landet. För att skapa förutsättningar för att tävlingar och prov i första hand ska ha en regional prägel kommer snwktavling även i fortsättningen att tilldela platser till närboende med förtur. Som närboende räknas både de som bor inom 2 timmars bilresa och de som bor inom samma region som tävlingen hålls. Endast svenska ekipage erbjuds plats på tävling. SNWK tillåter inga inresta tävlanden från andra länder även fast resan är kortare än 2 timmar.
 • Verksamheten ska företrädelsevis bedrivas utomhus
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Detta gäller både tävlande och funktionärer.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas
  • Personer ur riskgrupper eller som är 70 år eller äldre bör undvika att delta. Dessa bör heller ej agera funktionärer.
  • Avstånd ska hållas mellan deltagande personer
  • Förutsättning för god handhygien ska finnas

Riktlinjer för tävlande

 • Som tävlande förväntas du följa de Generella riktlinjerna ovan.
 • Läs noga igenom arrangörens PM för att säkerställa dig att du följer alla riktlinjer gällande arrangemanget.
 • Undvik om det är möjligt att ta med ytterligare person till tävling. Meddela arrangör om du behöver ha med dig någon annan. Detta är viktigt så att det inte blir för många personer på arrangemanget.
 • Undvik att samåka med andra tävlande om ni inte är från samma familj.
 • Säkerställ att du har rätt adress i snwktavling.se. Endast personer som bor i närområdet bör deltaga och den adress du har i tävlingssystemet ligger till grund till arrangörens beslut om du kan tilldelas en plats.

Riktlinjer för tävlingsdomare och certifierare

 • Som tävlingsdomare och certifierare förväntas du följa de Generella riktlinjerna ovan.
 • Tävlingsdomare och certifierare har rätt att avboka uppdrag för att undvika att utsätta sig för smittorisk.
 • Tävlingsdomare och certifierare som ämnar genomföra uppdrag uppmuntras till en dialog med arrangören i god tid i förväg för att säkerställa att arrangemanget genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Riktlinjer för arrangörer

 • Som arrangör förväntas du följa de Generella riktlinjerna ovan.
 • Arrangören är ytterst ansvarig för att antal personer på arrangemanget inte överskrider regeringens maxantal på 50 personer. I dessa 50 personer räknas alla personer oavsett funktion; dvs tävlande, domare, tidtagare, parkeringsvakter, kökspersonal och alla andra funktionärer men även tävlandes medpassagerare så ha god marginal till 50 personer i planeringen.
 • Från den 15/8 räknas endast besökare på arrangemanget, dvs tävlande och övriga medföljande. Funktionärer räknas inte in bland de max 50 personer som får besöka arrangemanget samtidigt.
 • Från den 15/8 kan det vara mer än 50 besökare totalt på arrangemanget bara de inte är på plats samtidigt. Vid tävlingar med 40 ekipage eller fler måste startfältet delas in i minst två grupper med separata starttider så att inte alla befinner sig på tävlingsplatsen samtidigt.
 • Från den 15/8 tillåts tävlingar med max. 50 ekipage. Innan antal tävlande utökas måste arrangören få klartecken av alla domare som ska döma att utökningen är OK.
 • Arrangör ska göra en riskanalys enligt FHM rekommendationer. FHM riskbedömningsverktyg finns här.
 • Arrangör som ämnar genomföra arrangemang uppmuntras till en dialog med tävlingsdomare/certifierare i god tid i förväg för att säkerställa att arrangemanget genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.
 • Arrangör har rätt att stryka anmälda ekipage som inte sanningsenligt angivit att de är från närområdet. Tävlingssystemet (snwktavling.se) har kompletterats med funktion för att prioritera ekipage från närområdet.
 • Arrangör bör inte anlita domare eller funktionär som inte är från närområdet.
 • Arrangör bör inte anlita funktionär i riskgrupp eller 70 år eller äldre.
 • Arrangör som vill ställa in/flytta/ändra sina tävlingar kontaktar kansli@snwk.se
  • Arrangemang som ligger i tävlingskalendern till och med 2020-12-31 kan ställas in. Den ansökningsavgift som arrangör betalat till SNWK för att anordna tävlingen kommer arrangören till godo.
  • Arrangemang som ligger i tävlingskalendern efter 2020-12-31 kan ställas in. I dessa fall är ansökningsavgiften till SNWK förbrukad.
  • Arrangemang som ligger i tävlingskalendern till och med 2020-12-31 kan flyttas fram. Om platser redan tilldelats flyttas hela arrangemanget med tävlande till nytt datum.
  • Arrangör kan ansöka om att byta provform för arrangemang som ligger i tävlingskalendern till och med 2020-12-31 där inte anmälan öppnat ännu. Exempelvis från NW2 till NW1 eller från TSM till TEM osv.
 • Generell dispens utfärdas tills vidare att Tävlingsledare (TL) och Tävlingssekreterare (TS) kan vara samma person för att minska på antalet funktionärer.
 • Generell dispens utfärdas tills vidare för SNWK arrangörer att kravet att märka priser/rosetter med datum utgår.
 • Arrangör ska begära in de tävlandes ”papper” digitalt, dvs hundens stamtavla, vaccinationsintyg och medlemsbevis. Detta för att minska smittorisken för TS.
 • Undvik servering eller ”sitta i klubbstugan”. Uppmuntra de tävlande att ta med eget fika eller servera fika utomhus.
 • Domare och funktionärer serveras mat som vanligt men helst utomhus och med gott avstånd mellan platserna.
 • Se till att funktionärer har möjlighet att få tillgång till den skyddsutrustning de önskar, såsom munskydd och visir.
 • Se till att det finns tvål på toaletterna och handsprit tillgängligt för tävlande och funktionärer.
 • Ta bort textilhanddukar från toaletterna och ersätt med pappershandduk eller pappersrulle.

Riktlinjer för SM-kval

 • SM-kvalificering för 2021 som enligt tidigare kommunicerat skulle påbörjats 2020-07-01 skjuts på obestämd framtid.

Riktlinjer för certifiering

 • Certifiering genomförs enligt de Generella riktlinjerna ovan.

Riktlinjer för prov- och tävlingsarrangemang

 • Alla sökområden ska utformas så att avstånd kan hållas mellan tävlande och tävlingsdomare.
  • Kommentar: Exempelvis ska sökområde för fordonssök vara tillräckligt stort så att tävlingsdomare kan följa med ekipaget runt fordonen utan att det blir för trångt.
 • Sökområden för fordonssök, behållarsök och doftprov förläggs företrädelsevis utomhus
 • Sökområden inomhus kan utföras om lokalen är så rymlig att det går att hålla avstånd mellan tävlande, domare och eventuellt andra funktionärer
 • Banvandring bör ske digitalt eller i små grupper för att undvika att det blir för trångt.

Riktlinjer för doftprov

 • Doftprov genomförs enligt de Generella riktlinjerna ovan.

Riktlinjer för inofficiell tävling

 • Inofficiella tävlingar genomförs enligt de Generella riktlinjerna ovan.

Riktlinjer för officiell tävling

 • Officiella tävlingar genomförs enligt de Generella riktlinjerna ovan.
 • TEM Inomhus godkänns inte som provform tills vidare då denna provform inte är förenlig med den generella riktlinjen att verksamheten företrädelsevis ska genomföras utomhus.
 • Undvik prisutdelning, priser kan skickas per post till vinnarna efteråt.
 • Undvik utlämning av protokoll, dessa kan skickas digitalt eller med brev om de tävlande lämnar frankerade kuvert.
 • Undvik utlämning av diplom, dessa kan skickas med brev till tävlande efteråt.

Frågor skickas till tavling@snwk.se